ประเภทสินค้า
รถตัดหญ้าเดินตาม 
รถตัดหญ้านั่งขับ 
รถตัดหญ้าไหล่ทาง 
 รถกระเช้า1สูบ แบบ4ล้อ
 รถกระเช้า1สูบ แบบ6ล้อ
 รถกระเช้า4สูบ
รถกวาดขยะ ดูดใบไม้  
กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้
  สินค้าที่สั่งทำได้ 

แปล
 อังกฤษ
 จีน
ประวัติ บริษัทจักรวาลคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด

             บริษัท จักรวาลคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2509      ขณะนั้นใช้ชื่อ โรงงานจักรวาลยนต์  รับซ่อมเครื่องยนต์   และประกอบรถไถนาแบบนั่งขับ 4 ล้อ      กิจการได้เจริญรุ่งเรืองมาตลอด    จนกระทั่งปี พ.ศ. 2539 ได้ขยายกิจการโดยก่อตั้ง  บริษัท จักรวาลคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด   ทำการผลิต และจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร     ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ของคนไทย ภูมิปัญญาไทย   ผลิตในประเทศ  ราคาประหยัด  ด้วยคุณภาพ  และประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการ  และเอกชนอย่างมากมาย   ด้วยความภาคภูมิใจในสินค้า และสิ่งประดิษฐ์นี้เคยได้รับรางวัลและโล่ห์เชิดชูเกียรติผู้ประกอบการออกแบบอุตสาหกรรมดีเด่นจากกระทรวงอุตสาหกรรม  การผลิตสินค้าไทยมีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยีไทย   จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์    และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย บริษัทดีเด่นภูมิภาค จากสมาคมนิยมไทย ผู้ผลิตสินค้าไทย ภูมิปัญญาไทย   จากสมาคมการประดิษฐ์ไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

             นอกจากนี้สินค้าทุกชนิดที่บริษัทผลิตขึ้น ได้ผ่านการทดสอบการใช้งานจริงภาคสนาม โดยมีทีมวิศวกรร่วมทดสอบจนมั่นใจในประสิทธิภาพ และความทนทานต่อการใช้งาน โดยใช้เทคโนโลยีไทย ได้จดสิทธิบัตรเป็นของไทยไม่ต้องเสียสิทธิประโยชน์ให้ต่างชาติ  ทำให้ราคาถูกลง ผลงานไม่แพ้ของต่างประเทศ การดูแลรักษาง่าย  อะไหล่ทุกชิ้นหาซื้อภายในประเทศได้ทั่วไป  สิ่งประดิษฐ์ของบริษัท ในหลายปีที่ผ่านมาได้รับรางวัลต่างๆ  จากกระทรวงและสถาบันที่เกี่ยวข้องระดับชาติ ในการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

             จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ประจำปี 2550 ซึ่งมีกระทรวงวิทยาศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพเป็นผู้จัดขึ้นได้มีผู้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมประกวดทั่วประเทศหลายสิบราย ทางบริษัทฯได้ส่งรถตัดหญ้า 6 ล้อแบบมีแขนยื่นตัดด้านข้าง รุ่น 926 เข้าร่วมประกวดด้วย  ซึ่งมีคณาจารย์มีชื่อเสียงระดับชาติ จากหลายสถาบันนับสิบท่านร่วมพิจารณา  มีการสอบประสิทธิภาพการทำงานจริงภาคสนาม ของผลงานประดิษฐ์ที่ส่งประกวดทุกรายการ ผลการพิจารณาตัดสินในครั้งนี้ปรากฏว่า รถตัดหญ้าของเราได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 1  รางวัลแห่งเกียรติยศนี้เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

             สินค้าทุกชนิดที่บริษัทผลิตขึ้น จำหน่ายในราคาต่ำกว่าของต่างประเทศมาก และพร้อมรับประกันการเสียหาย อันเกิดจากการใช้งานปกติ ระยะเวลา 1 ปี ซึ่งมีเกษตรกร บริษัทต่างๆ หน่วยราชการหลายแห่ง รวมทั้งเทศบาล  อบต. สั่งซื้อไปใช้งาน บางแห่งซื้อไปสิบกว่าปีแล้วขณะนี้ยังใช้งานอยู่

รางวัลที่บริษัทจักรวาลคาร์เซ็นเตอร์ได้รับ
             
  • รางวัลที่ 1 รถตัดหญ้าขับเคลื่อนตัวเอง ประจำปี 2544 จากมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

  • รางวัลผู้ผลิตสินค้าไทยดีเด่นประจำปี 2529 จากสมาคมนิยมไทย


  • รางวัลอุตสาหกรรม และโรงงานดีเด่นประจำปี 2531 ในฐานะผู้ประกอบการออกแบบผลิตภัณฑ์ดีเด่น จากกระทรวงอุตสาหกรรม


  • รางวัลบริษัทดีเด่นภูมิภาคประจำปี 2531 ประเภทอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย


  • รางวัลผู้ผลิตสินค้าไทยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน   โดยใช้เทคโนโลยีไทย  ประจำปี 2532  จาก ชมรมส่งเสริมการประดิษฐ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย   กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และการพลังงาน


  • รางวัลที่ 2 รถกระเช้าเก็บผลไม้ ประเภทอุตสาหกรรมเครื่องกลไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2533 จากชมรมส่งเสริมการประดิษฐ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน


  • รางวัลชมเชย รถกระเช้าเก็บผลไม้ ประจำปี 2543 จากชมรมส่งเสริมการประดิษฐ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลีแห่งประเทศไทย

รางวัลผู้ผลิตสินค้าไทยดีเด่น
ประเภทผู้ประดิษฐ์สินค้าไทยดีเด่น
สินค้ารถเกษตรกรรม รถกระเช้า             
เก็บเกี่ยวผลไม้ ประจำปี 2529
จากสมาคมนิยมไทย
รางวัลอุตสาหกรและโรงงานดีเด่น
ในฐานะผู้ประกอบการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดีเด่น
ประจำปี 2531
จากกระทรวงอุตสาหกรรม
รางวัลบริษัทดีเด่นภูมิภาค
ประเภทอุตสาหกรรมผลิต
เครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร
ประจำปี  2531
จากรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
รางวัลผู้ผลิตสินค้าไทยมีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยีไทย  
ประจำปี 2532
จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
รางวัลที่ 2 ในการประดิษฐ์คิดค้น
ต้นแบบ ประเภทอุตสาหกรรม
เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ประจำปี 2533  จากชมรมส่งเสริม
การประดิษฐ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
รางวัลชมเชย รถกระเช้า
เก็บเกี่ยวผลไม้แบบ 3 ล้อ
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์
คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ ฯ
ประจำปี 2543 จากกระทรวง      
วิทยาศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิ
ธนาคารกรุงเทพ
รางวัลที่ 1 รถตัดหญ้าขับ
เคลื่อนตัวเอง ในการประกวด
สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง          

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
ประจำปี 2544  จากกระ            
ทรวงวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ           
มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

รางวัลชมเชย อันดับ 1 รถตัดหญ้า
หญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้แบบมีแขน
ยื่นตัดด้านข้างในการประกวดสิ่ง
ประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโลยีประจำปี2550จาก กระทรวง
วิทยาศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิ
ธนาคารกรุงเทพ

 
แชร์หน้านี้
ติดต่อสอบถาม
Jakraval.Net  :
 Tel :035-950349, 035-257059 โทรสาร 035-257059 
  มือถือ 08-9661-1202 Facebook www.facebook.com/jakravalcarcenter